Privacy – disclaimer

Nele Claeys, zaakvoerder van V.O.F. Nele Claeys en NC-Stables, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over het gevoerde privacybeleid kan je bij mij terecht op nele_claeys@telenet.be of t. +32 474 31 13 64.

WEBSITE WWW.NCSTABLES.BE

Op mijn website www.ncstables.be maak ik gebruik van Google Analytics. Op die manier kan ik bezoekersaantallen meten, en de website en de gebruikerservaring van bezoekers verbeteren. Via Google Analytics wordt een analytische cookie, een klein tekstbestand, bij het eerste bezoek aan mijn website opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van mijn website. Daarvoor heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Om de privacy van de bezoekers aan mijn website te respecteren, koos ik voor volgende opties:

  • Ik deel geen analyticsgegevens met Google.
  • Ik verzamel ook geen gegevens via Google Analytics die gebruikt kunnen worden om te adverteren.
  • Ik laat de IP-adressen van bezoekers anonimiseren.

Ik heb ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld, bewaard worden op de servers van Google gedurende 26 maanden. Het privacybeleid van Google en van Google Analytics zijn beschikbaar op de website van Google.

Andere cookies zijn puur functioneel en noodzakelijk om mijn website bruikbaarder te maken, zoals PHPSESSID die een bezoekerssessie tot stand brengt.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op sommige websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Door gebruik te maken van mijn website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Disclaimer

De inhoud van mijn website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Een foutje kan ik evenwel niet uitsluiten. Ik bied dan ook geen garanties m.b.t. de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van onze website. Merk je iets op dat niet lijkt te kloppen of onvolledig is, breng me dan op de hoogte zodat ik kan overgaan tot verbetering of aanvulling.

Op mijn website staan linken of verwijzingen naar andere websites die niet onder mijn toezicht staan. Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud noch beschikbaarheid van die websites.

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

Verwerkingsdoeleinden

Ik verzamel en verwerk de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. communicatie, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie …). Daarnaast verzamel ik persoonsgegevens over leveranciers en professionals actief in dezelfde of complementaire branche ter aanvulling en/of optimalisering van de eigen activiteiten; en persoonsgegevens over potentiele klanten voor PR-doeleinden. Die gegevens verkreeg ik via de betrokkenen zelf of via publieke bronnen zoals het internet.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens verwerk ik op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

(a) toestemming
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming) heeft de betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden  kan ik persoonsgegevens van klanten delen met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met mij verbonden zijn.

Ik garandeer dat die ontvangers zich engageren om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang wenselijk voor het belang van de bedrijfsvoering.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkenen van wie ik persoonsgegevens verzamel, hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien hebben betrokkenen het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

De betrokkenen kunnen bovenvermelde rechten uitoefenen door  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: nele_claeys@telenet.be  Ter bescherming van hun privacy kan de vraag gesteld worden om bijkomende identificatiebewijzen.

Direct marketing

De betrokkene heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

De actuele privacyverklaring is steeds beschikbaar via mijn website www.ncstables.be met vermelding van versiedatum.

versie 25/5/2018